X
x جهت سفارش تبليغ در سایت ثامن بلاگ کليک کنيد

یورو و دلار paypal
**** یــــــــــــــــــــــاری چــوار چیون بــاوری و جا ////// راسـتــــــــــی و پاکـــــــی ، نیستـــــی و رداء **** ****راگـــــــــه حقیقت شیشه بنیین نه جـــــای گـــزافن نه جای منیین**** Freedom of speech - بوی توطئه ای به نام، جمهوری اسلامی سوئد می آیید. Freedom of speech - بوی توطئه ای به نام، جمهوری اسلامی سوئد می آیید.
RSS

رھبر حزب تازه تاسیس «یاسین» آخوندی ساکن ایران است که به سوئد خواھد آمد

اینک اطلاعات بیشتری در رابطه با این حزب در طی مصاحبھ های که با مھدی حسینی انجام شد در اختیار عموم قرار گرفته است.

مصاحبه با مھدی حسینی بنیانگزار ایرانی تبار و سخنگوی حزب «یاسین» با «سام

نیت» را در کلیت خود به زبان فارسی برگردانده است :
----------------------

رھبر حزب یاسین چه کسی است؟

- رھبر حزب یک امام، یک حجت الاسلام است که نام او زھیر اسلامی-قرائتی است. او در تھران زندگی می کند اما ما در صدد ھستیم که او را به سوئد بیاوریم. او تحصیل کرده رشته کشاورزی است. من در سال ٢٠٠۵ و زمانی که او در چھارچوب انجمن شیعه «ونسکاپ سنتروم» که من نیز عادت دارم گاھی اوقات به آنجا بروم، برای مثال در طی ماه رمضان، به مالمو آمد با او آشنا شدم. او در آنجا یک سخنرانی داشت. از نظر من فرد صلح جویی آمد که قادر است جنبه ھای صلح آمیز اسلام را برجسته کند. از نظر من این در سوئد لازم است.


لطفا در مورد پیشینه خودت توضیحاتی بده

- من  ایرانی ھستم، ٣٠ سال قبل به سوئد آمدم. در حال حاضر در مرخصی والدین بسر می

برم و دنبال کار می گردم.الان گفتی که قرار است حجت الاسلام را بھ سوئد بیاورید. به چه صورتی؟

- از طریق ویزای کاری. وی در درجه نخست قرار است در جمعیت مذھبی ما بعنوان امام مشغول کار شود، و در کنار آن در ریکسداگ (پارلمان سوئد) و غیره مستقر شود. متاسفانه اخیرا از سوی اداره مھاجرت پاسخ منفی دریافت کردیم اما یک تقاضای جدید تسلیم خواھیم کرد.

پس ھدفتان وارد شدن به ریکسداگ (پارلمان سوئد) است؟

- بله.

میخواھید در سیاست چه کنید؟

- به نظر ما سیاست ھم پیوستگی فعلی که توسط احزاب سنتی اجرا می شود کار نمی کند. گاھی اوقات باید مردم و جوانان را با مذھب آرام کرد. سیاست فعلی بیشتر به مھاجران از کشورھای شرقی صدمه می زند. از کارھای مشخصی که ما مایل به انجام آن ھستیم این است که برای مثل بجای پرداخت کمک ھزینه ھای طولانی مدت به کمپانی ھا فشار بیاوریم که افراد بیشتری را استخدام کنند. برای مثال می توان سن بازنشستگی را به ۵۵ سال کاھش داد تا مشاغل بیشتری آزاد بشوند. در رابطه با نقش مذھب ھم در حال مذاکره با جمعیت ھای سنی جھت ایجاد یک ائتلاف ھستیم. ھدف این است که دوره ھای آموزشی برای جوانان ایجاد کنیم تا امامان در آن بتوانند اعمالی را که حرام است را به آنھا آموزش دھند. اینکه عمل حرام فقط خوردن گوشت خوک نیست بلکه دست درازی به اموال دیگران، بی احترامی به دیگران و نظایر آن نیز عمل حرام است. در رابطه با سیاست مھاجرتی پیشنھاد ما این است کھ ھر کسی که پناھجو است، بدون توجه به دلایل اقتصادی و سیاسی، به سوئد خوش آمده است. ما ھمچنین مایلیم افرادی که دست به جرایم سنگین می زنند از سوئد

اخراج شوند و تابعیت آنھا سلب شود.


آنگونه که  مشخص است تقاضای ثبت شدن حزب را به اداره انتخابات ارسال کرده اید. آیا ١۵٠٠ امضایی را که لازم است جمع آوری کرده اید؟

- در حال جمع آوری ھستیم. در حال حاضر بیش از ۴۵٠ امضاء جمع آوری کرده ایم. بیشتر در

خیابان امضاء جمع می کنیم، برای مثال در Möllevången .ما مایل به مخلوط کردن مذھب با

سیاست نیستیم. امیدوارم بتوانیم کمک ھزینه دولتی دریافت کنیم تا برای حزب محل مستقلی داشته باشیم ومجبور نشویم بمانند امروز در مسجد جمع بشویم.


موضع تو در رابطه با دولت/کشور ایران چیست؟

- من موضعی منفی نسبت به ایران ندارم. بعد از خمینی ایران در حال باز شدن و پیشرفت کردن است. ایران در سایه رئیس جمھور فعلی از لحاط اجتماعی در حال شکوفا شدن است. من امیدوارم که او پیشرفت دادن ایران را ادامه دھد.


دنیای غرب اما نسبت به رژیم ایران دیدی انتقادی دارد. برای مثال ایران مجازات اعدام را برای

ھمجنسگرایان اعمال می کند. نظر تو در این رابطه چیست؟

- من با آن مخالفم. باید دید که چیزی باعث می شود که فرد اینگونه شود – گاھی اوقات قانون طبیعت است، گاھی اوثلات دلایل دیگری دارد. از نظر من ھمجنسگرایان نجس نیستند. پذیرش یا عدم پذیرش ھمجنسگرایی تصمیمی است که ھر فردی خودش می گیرد اما در ھر صورتی آنھا نباید اعدام شوند. این خداست که ھمه ما را آفریده است. خدا جان می دھد و خدا جان می گیرد.


آیا تماسی با مرکز امام علی دارید؟

- نه، بعنوان حزب ھیچ تماسی با مرکز امام علی نداریم.


مرکز امام علی در سال ٢٠١٢ خواستار محدود کردن آزادی بیان شده بود تا پیامبر محمد نتواند

مورد اھانت قرار گیرد. از این درخواست آنھا حمایت میکنی؟

- به نظر من ھمه مذاھب باید مورد احترام قرار بگیرد. خوب است که مردم با مسلمانان مدارا داشته باشند. بعضی چیزھا تصورات کلیشه ای ایجاد می کند. اگر مسلمان باشم و پیامبرم را بچه باز خطاب کنند آن را بعنوان یک توھین شخصی برداشت می کنم. اگر به انسان ھا احترام میگذارید نباید آنھا و سمبلھایشان را تحقیر کنید. و این را میخواھیم متوقف کنیم.


بصورت حزب؟

- بله.


لارش ویلکس (ھنرمند خداناباور سوئدی) پیامبر اسلام را بصورت یک سگ خیابانی متجسم کرده است. آیا از نظر تو باید مجازات شود؟

- ھمانطور که گفتم این یک تحقیر است. او باید بواسطه پایمال کردن احساسات مردم زندانی شده و جریمه بپردازد، او یک میلیارد مسلمان را تحقیر می کند. لارش ویلکس، من و ھر مسلمانی را تحقیر کرده است. اما اعدام، نه. این خداست که جان می دھد و جان می گیرد.


یک پرسش خصوصی - آیا حاضری با یک زن دست بدھی؟

- (خنده) بله البته که میدھم. چرا دست ندھم؟


آیا شما یک حزب اسلامی ھستید؟

- ما یک حزب اسلامی نیستیم، اما ما مسلمان ھستیم. اما مایلیم دیگر مذاھب را ھم شامل کنیم.


فکر میکنی چنین چیزی با توجه به اینکه رھبر حزب یک امام است ممکن است؟

- بله، چرا که نه. به ھمین واسطه  یک حجت الاسلام را بعنوان رھبر حزب انتخاب کرده ایم، تا نشان بدھیم که ممکن است. او به نمایندگی پارلمان خواھد رسید تا نشان بدھد که ممکن است.

----------------------

مصاحبھ انجام شده با مھدی حسینی بشارت از یک انتخابات باز ھم پرھیجان تر و البته سرنوشت ساز تر در سپتامبر ٢٠١٨ می دھد.

 آیا یک حجت الاسلام ایرانی از سپتامبر سال آینده بر کرسی ریکسداگ (پارلمان سوئد) تکیه خواھد زد؟

 در دمکراسی سوئد اگر حزب تازه تاسیس «یاسین» حداقل ۴ درصد از آرای رای دھندگان را به خود اختصاص دھد چنین رخدادی کاملا ممکن خواھد بود.

پرسش دیگر این است که آیا عقاید بنیانگزار و سخنگوی حزب یاسین در سوئد، برای مثال در رابطه با حقوق ھمجنسگرایان ، توھین کنندگان به پیامبر و یا دست دادن با زنان، با عقاید حجت الاسلام زھیر اسلامی-قرائتی رھبر حزب ساکن ایران ھمخوانی دارد و او اصولا از اظھارات بنیانگزارا و سخنگوی حزبش در رابطه با موارد بالا که تخطی از ھر کدام از آنھا در ایران جرمی نابخشودنی تلقی می شود، حمایت می کند؟

آنچه مسلم است حجت الاسلام زھیر اسلامی-قرائتی باید آماده باشد که در صورت ورود به سوئد پاسخگوی ھمه این پرسش ھا و صدھا پرسش دیگری باشد که از سوی رسانه ھای یک جامعه باز و آزاد مطرح می شود.


برچسب ها :

Freedom of speech
نظرسنجي
    کدام یک از شخصیت های زیر بزرگترین ظلم در حق ایرانیان کرده؟    کدام نوع حکومت برمبنای سیاسی را خواهان هستید؟    از رفراندم کردستان عراق حمایت ...... .

درباره ما

    اول نادیده ات می گیرند. سپس مسخره ات می کنند. بعد با تو می جنگند. آنگاه تو پیروز می شوی ، همراه شو عزیز، همراه شو عزیز که این درد مشترک هرگز جدا جدا درمان نمیشود این وبلاگ به منظور روشن ساختن مشکلات مردم ایران و همچنین ظلم ها و ستم های که بر مردم روا داشته اند مخصوصا قشر کرد یارسان ایجاد شده است.
آمار وبلاگ
» بازديد امروز :189
» افراد آنلاین :1
» بازديد دیروز :24
» بازديد ماه :327
» بازديدسال :11302
» کل بازدیدها :197443
» مجموع اعضا : 14
» تعداد مطالب : 0